Life's learner approach

เรามีเป้าหมายที่ต้องการเสริมสร้างให้ผู้เรียนรู้มีทัศนคติเชิงบวกกับภาษาอังกฤษและรู้สึกสนุกกับการใช้ภาษาในทุกๆวันและสามารถพัฒนาทักษะสมรรถนะในชีวิตเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้เรียนรู้ที่เข้าใจโลก ยืดหยุ่นทางความคิด และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

Communicator ผู้สื่อสาร

Confident มั่นใจ meaningful มีความหมาย kind มีเมตตา empathetic เข้าใจผู้อื่น

Systematic thining คิดอย่างเป็นขั้นตอน

ICT literacy ใช้เทคโนโลยี problem solving การแก้ปัญหา planning การวางแผน

self-directed  เรียนรู้ด้วยตนเอง

positive curiosity ความอยากรู้อยากเห็นเชิงบวก respectful การเคารพ reflect การสะท้อน

Approaches

เราใช้การผสมผสานระหว่างจิตวิทยาเชิงบวกและการเรียนรู้แบบองค์รวมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและรูปแบบการเรียนที่แตกต่างของผู้เรียน นั่นหมายความว่าผู้เรียนจากเราจะได้เสริมสร้างเครื่องมือและนำทักษะชีวิตไปใช้ในการเป็นผู้เรียนรู้ชีวิตต่อไป

การเรียนรู้แบบองค์รวมโดยใช้ฐานสมรรถนะ 

การเรียนรู้แบบองค์รวมโดยใช้ฐานสมรรถนะหมายถึงการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพัฒนาไปที่ทัศนคติการพัฒนาตนเองและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รอบด้านทั้งทางด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญาเพื่อที่จะส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งและการสร้างความสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับโลกและสิ่งรอบข้าง เราใช้ฐานสมรรถนะในการดูพัฒนาการของผู้เรียนที่ไม่ใช้ตัวเลขแต่เริ่มจากความเป็นบุคคลนั้นๆและระดับขั้นพัฒนาของผู้เรียน ดังนั้นผู้เรียนจะสามารถเป็นเจ้าของการพัฒนาตนเองตามจังหวะและความพร้อมของผู้เรียน เรามุ่งเน้นการเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการนำไปใช้ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ในด้านต่างๆของชีวิต

At Life Learners, we focus on:

การสื่อสารอย่างมีความหมายและมั่นฝจ

 • ด้วยคุณค่าคือความเมตตาและความเข้าอกเข้าใจ
 • ด้วยการใช้ภาษาในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • และเห็นความสัมพันธ์กับตนเองและโลกภายนอก

การคิดอย่างเป็นระบบ

 • การใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
 • การแก้ปัญหา
 • การวางแผน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • จากความใฝ่รู้เชิงบวกและความเคารพ
 • การเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม
 • การสะท้อนตนเอง

จิตวิทยาเชิงบวก

จิตวิทยาเชิงบวกเป็นสาขาจิตวิทยาที่ค่อนข้างใหม่ ปกติแล้วจิตวิทยาทั่วไปมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผิดปกตืและต้องการแก้ไขในบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นๆ จิตวิทยาเชิงบวกศึกษาเรื่องสิ่งอะไรที่ถูกหรือดีอยู่แล้วและสามารถพัฒนาอย่างไรให้ดีขึ้นได้อีกเพื่อเสริมสร้างให้บุคคลนั้นใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเป้าหมาย ที่นี่เราให้พื้นที่เปิดที่ปลอดภัยและเชิงบวกทางการเรียนรู้โดยเน้นการระบุและนำไปใช้ของคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของตนเอง กลไกการเผชิญปัญหาระยะยาวที่เข้ากับสถานการณ์พร้อมกับการสะท้อนตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนรู้เจริญเติบโตเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตนเอง

Key aspects at Life Learners, we

 • การส่งเสริมและให้กำลังใจเชิงบวก
 • กระบวนการการสะท้อนตนเอง
 • การฟังอย่างลึกซึ้ง
 • การรู้ซึ้งและใช้จุดแข็งเชิงบวกของตนเองและผู้อื่น
 • การมีเครื่องมือแก้ไขสถานการณ์ด้านอารมณ์ในระยะยาว
 • ใช้ Cognitive Behavioural Therapy (CBT), Dialectical Behavioural Therapy (DBT), Floortime and existential counselling เพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล