การเรียนแบบองค์รวมผสมผสานกับจิตวิทยาเชิงบวก

Welcome to Life Learners

ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงโดยใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริง

“They are not here to worship what is known, but to question it”- Jacob Bronowski

Here we…

  • เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้เรียนค้นหาความชอบและความสนใจและแสดงออก
  • ค้นหาคำว่า “ทำไม” เหตุผลของการเรียนไปด้วยกันมากกว่าคำว่า “อะไร”
  • พัฒนาทัศนคติด้านการเติบโตและทักษะผ่านประสบการณ์เรียนรู้จริง
  • เรียนรู้ที่จะเรียนรู้โดยการเลือกใช้เครื่องมือการเรียนรู้ที่เหมาะสมและการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ
  • hey

Learning Approaches

Communicator ผู้สื่อสาร

Confident มั่นใจ meaningful มีความหมาย kind มีเมตตา empathetic เข้าใจผู้อื่น

Systematic thining คิดอย่างเป็นขั้นตอน

ICT literacy ใช้เทคโนโลยี problem solving การแก้ปัญหา planning การวางแผน

self-directed  เรียนรู้ด้วยตนเอง

positive curiosity ความอยากรู้อยากเห็นเชิงบวก respectful การเคารพ reflect การสะท้อน

Project-based Course

หาตนเองในเส้นทางการเดินทางแห่งการพัฒนาตนเองในโลกของภาษาที่ใช้ได้จริงผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามความสนใจทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการออกภาคสนาม

Flexible Education Programme

พัฒนาทัศนคติเชิงบวกกับการนำภาษาไปใช้ผ่านกิจกรรมและการเล่นตามความสนใจ

Individualised Education Programme

โปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะที่เข้ากับการต้องการทางด้านเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น Autism, ADHD และ Dyslexia

“Education is not the answer to the questions. Education is the means to the answer to all questions”- Bill Allin, Sociologist and Education Activist

Lifelearners.th@gmail.com

|

Contact

Phone +66-629246535

Address

Patio Rama II Village Rama II Road Bangmot Chomthong Bangkok Thailand